Prehrana

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in konec koncev tudi pozitivne samopodobe. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi. Ena naših temeljnih pozornosti je zato namenjena usvajanju zdravih prehranjevalnih navad, ki pomemben del zdravega življenjskega sloga.Ker želimo, da  se naši učenci dobro počutijo v šoli in doma, ter da so učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in da se naučijo zdravih prehranjevalnih navad. V ta namen pri pripravi prehranjevalnih obrokov upoštevamo naslednja načela:

 • pestre jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja,
 • uporabljamo kvalitetna živila in priporočene tehnološke postopke priprave, s katerimi poskrbimo, da so obroki zdravi in uravnoteženi,
 • kontrolo živil v vseh procesih dela izvajamo po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov.

Pri načrtovanju prehrane sledimo še naslednjim ustaljenim smernicam:

 • upoštevamo načelo pestrosti in visoke kakovosti živil;
 • pogosto učencem ponudimo več zdravih izbir (dve vrsti solate, dve vrsti kruha…);
 • sveža živila nabavljamo dnevno;
 • povečujemo delež polnovrednih živil in zmanjšujemo delež prečiščenih živil;
 • povečujemo delež ekološko pridelanih živil;
 • v vsakodnevno prehrano vključujemo mleko in mlečne izdelke (vir kalcija);
 • praviloma učenci prejmejo sezonsko sveže sadje in/ali zelenjavo pri vsakem obroku;
 • omejujemo uporabo soli, sladkorja in maščob;
 • vsaj enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok;
 • učencem periodično ponudimo tudi hrano, ki si jo zelo želijo (običajno med odsvetovanimi jedmi) v ustrezno kombinaciji;
 • spodbujamo pitje pitne vode in manj sladkega čaja, če že, pa učencem ponudimo le sadne sokov brez dodanega sladkorje;
 • trudimo se, da sladice pripravljamo sami;
 • pri pripravi jedi uporabljamo le osnovne začimbe (ne uporabljamo umetnih oz. že pripravljenih dodatkov);
 • pripravljamo tudi slovenske tradicionalne jedi (tudi enolončnice) občasno pa tudi jedi drugih držav.

Trudimo se, da hrano učencem primerno postrežemo in jih motiviramo tudi za jedi, ki jih še ne poznajo, oziroma jih odklanjajo.

Erika Barbo, organizatorica šolske prehrane

Vrste prehrane
Učenci lahko prejemajo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Izbirajo lahko med običajnimi in brezmesnimi obroki, ob predložitvi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke. Naše priporočilo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno, pri čemer smo naklonjeni običajni – torej mešani prehrani. V preteklem šolskem letu je 94 % učencev naše šole zaužilo vsaj en šolski obrok.
Razpored obrokov
Zajtrk ob 07.30
Malica
od 09.55 do 10.10 ure
Kosilo od 12.00 do 13.55 ure
Popoldanska malica od 15.00 do 16.00 ure
V primerih, ko šolsko delo poteka po posebnem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas obrokov prilagodi predvideni organizaciji.Posebno pozornost namenjamo kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji in ostali strokovni delavci, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).
Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo.
Kosilo je organizirano samopostrežno. Učencem 1. razreda pri postrežbi pomagajo učiteljice.Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v spremstvu učitelja/ice.Učenci 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami. Ob prihodu v jedilnico se evidentirajo pri odgovornem strokovnem delavcu.
Naročanje prehrambenih obrokov
Učenci prejemajo šolske obroke na osnovi Pogodbe o šolski prehrani, ki jo sklene šola s starši. S pogodbo starši naročijo posamezne obroke in se s podpisom obvezujejo, da bodo finančne obveznosti izpolnjevali redno in v predvidenih rokih. V pogodbi so predvideni tudi ukrepi, če plačilo prehrane ni redno. Cene obrokov oblikujemo na osnovi Pravilnika o oblikovanju cen storitev in sklepa Sveta šole o ceni prehrambenih obrokov. Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem prehranjevanju.
Za subvencionirane šolske obroke pa je potrebna tudi izpolnjena Prijava na šolsko prehrano.
Kontrola koriščenja obroka kosila
V jedilnici vršijo kontrolo koriščenja obrokov kosila učitelji podaljšanega bivanja oziroma strokovni sodelavci za učence predmetne stopnje.  Kontrola ne služi odjavljanju obrokov.VSI POSTOPKI POVEZANI S ŠOLSKO PREHRANO POTEKAJO V SKLADU S PRAVILI O ŠOLSKI PREHRANI, ki so objavljeni tudi na oglasni deski šole, povzetek pa na koncu šolske publikacije.
Odjavljanje obrokov
V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.
Starši lahko do 08.30 ure zjutraj odjavijo posamezne obroke (na telefon: 01/563 68 35, gospe Barbo, ali pisno po elektronski pošti: prehrana@os-danilekumar.si do 14.00 ure). Odjava obrokov se, razen v izrednih okoliščinah, upošteva naslednji dan.
Ostale odjave, vključujoč tudi petdnevno odsotnost izrednega izostanka, in preklic prijave na prehranske obroke je potrebno sporočiti pisno neposredno org. šolske prehrane do 8.30 ure. Če ni drugače navedeno, začnejo spremembe veljati naslednji dan. Odjave za nazaj niso mogoče.
Učencem, ki sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah v organizaciji šole, posamezne obroke odjavi mentor.
Ankete o šolski prehrani
Dostopnost