Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Cilji NPZ-ja

  • preveriti doseganje standardov znanja (določenih z učnimi načrti) in pridobiti informacije o kakovosti znanja učencev
  • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju
  • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

Kdo opravlja NPZ in kje?

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Učenci ga opravljajo v šoli, v katero so vključeni. Učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenski in so se v tekočem šolskem letu prvič vključili v 6. ali 9. razred osnovne šole v Sloveniji, opravljajo NPZ prostovoljno.

Predmeti in opravljanje NPZ-ja

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine
  • matematike
  • tujega jezika (angleščine)

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

  • slovenščine
  • matematike
  • tretjega predmeta, ki ga določi minister, v septembru novega šolskega leta

V istem dnevu lahko učenec opravlja NPZ le iz enega predmeta. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Opravljanje NPZ-ja se prične ob 8.30 in zaključi ob 9.30.

Informacije za učence in starše

Državna komisija za vodenje NPZ-ja vsako šolsko leto pripravi knjižico Informacije za učence in starše, ki je na začetku septembra objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si).

Informacije za učence in starše, NPZ 2020/2021

Učenci (6. in 9. razred), ki imajo priporočilo Svetovalnega centra ali druge strokovne ustanove, pišejo Nacionalno preverjanje znanja v razredu, skupaj z ostalimi učenci brez podaljšanega časa pisanja in ostalih prilagoditev.

Po navodilih Državnega izpitnega centra so do prilagoditev upravičeni le učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi.

 

 

Vir: Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 2015/2016, Državni izpitni center Ric, Zavod RS za šolstvo

Dostopnost