Organi upravljanja in strokovni organi šole

Organi upravljanja šole so: svet šole, ravnatelj in svet staršev.

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.

Svet šole

ima štiriletni mandat, ki se je pričel 12. 10. 2021 do 11. 10. 2025.

Člani so:

 • 3 predstavniki Sveta staršev: predsednik Sveta šole – Miha BIZANT (predstavnik Sveta šole), Miša LAKE, Gregor KLEMENČIČ
 •  3 predstavniki MOL Ljubljana: podpredsednik Sveta šole –  Amir CRNOJEVIĆ (podpredsednik Sveta šole), dr. Bojan ROTAR, Urška HONZAK
 •  5 predstavnikov delavcev šole: Melita PLEŠNIK, Ivana GREGEC, Tadeja GALONJA, Agica LUKANČIČ, Katja PICULIN ŽLOGAR
Ravnatelj

Ravnateljica OŠ Danile Kumar je mag. Mojca MIHELIČ. Ravnateljica je poslovodni organ in pedagoški vodja šole. Osnovne naloge ravnateljice so skrb za učinkovito delovanje šole skladno z zakonodajo in njen razvoj v korist učencev, zaposlenih in družbe.

Pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog pomagajo ravnateljici pomočnice ravnateljice:

 • Marta ZAJC (slovenski oddelki, 1.–5. razred),
 • Andreja HAZABENT (slovenski oddelki, 6.–9. razred),
 • Klemen STRMLJAN (mednarodni oddelki).
Svet staršev

groupSkladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo šolski Svet staršev.

Na šoli imamo dva Sveta staršev: nacionalnega in mednarodnega (PTA – Parent Teacher Association). Vsak Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi predstavnike v Svet šole. Dva predstavnika sta iz nacionalnega, en predstavnik v Svetu šole pa iz mednarodnega programa.

 

Šolski Svet staršev ima naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika v Svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisii.

 

Delovanje Sveta staršev

Strokovni organi šole

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole. Učiteljski zboro bravnava in odloča o vprašanjih, ki jih določa 61. čl. ZOFVI.

Oddelčni učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razredniki

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Skupnost učencev

Oddelčna skupnost in skupnost učencev šole

Osnova delovanja skupnosti učencev šole je oddelčna skupnost. Učenci pri razrednih urah skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov. Naloga razrednika je, da učence temeljito seznani z njihovimi nalogami, pravicami in dolžnostmi.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti prek svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki je v primeru naše šole skupnost učencev slovenskega in mednarodnega programa od 4. do 9. (8. m) razreda. Ta zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami in drugimi dejavnostmi, ki jih organizira šola. Načrtuje skupne akcije, sodeluje pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdaji šolskega časopisa, predlaga izboljšave bivalnega okolja, oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Vsako šolsko leto je določena nova mladostniška tema, ki jo predlagajo in izžrebajo učenci sami na srečanju predstavnikov pod okriljem Zveze prijateljev mladine. Predstavniki šolske skupnosti o tej temi organizirano razpravljajo na sestankih šolske skupnosti in potem svoja spoznanja delijo z učenci v svojih razredih.

Skupnost učencev šole ima dva mentorja, ki ju imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Ena od nalog je tudi skrb za urejene in prijetne razrede, urejene hodnike in skrb za čisto in urejeno okolico šole. Akcije načrtujejo tudi posamezni razredniki in šolska skupnost, delno tudi v povezavi z naravoslovnimi krožki in poukom gospodinjstva ter likovnim krožkom. Skupnost učencev se povezuje s prebivalci okolice šole, zlasti s prebivalci Doma starejših občanov Bežigrad.

Mentorici sta Teja JAUŠOVEC za nacionalne oddelke in Mateja KORES za mednarodne oddelke.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je najmanj devet.

Šolski parlament se sestane najmanj dvakrat letno, prvič v septembru. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic pa lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Dostopnost